Buste af Vitellius. Museo nazionale della civiltř romana.
 

In hac scarorum iocinera, phasianarum et pavonum cerebella, linguas phoenicopterum, murenarum lactes a Parthia usque fretoque Hispanico per navarchos ac triremes petitarum commiscuitUt autem homo non profundae modo sed intempestivae quoque ac sordidae gulae, ne in sacrificio quidem umquam aut itinere ullo temperavit quin inter altaria ibidem statim viscus et farra paene rapta e foco manderet circaque viarum popinas fumantia obsonia, vel pridiana atque semesa.

Sueton: Vita Vitellii XIII

 

Sveton 
om 
kejser 
Vitellius' spisevaner


 ↑      hjem

hac refererer til det fad (Minervas skjold) der er omtalt på side 1
scarus m.2 papegøjefisk (den dyreste af alle fisk)
ioci|nor, -neris n.3 lever
phasiana f.1 fasan
pav|o, -onis m.3 påfugl
cerebellum n.2 hjerne
lingua f.1 tunge
phoenicopterus m.2 flamingo
murena f.1 muræne
lactes f.3 pl. indvolde
Parthia f.1 Parthien i Lilleasien
usque adv. helt
   usque a
fretum n.2 stræde
Hispanicus adj. spansk
per præp. gennem, takket være
navarchus m.2 kaptajn
triremis f.3 båd med tre rader årer
peto, petivi, petitum, petere 4. henter
commisceo, -miscui, -mixtum, -miscere 2. blander
ut konj. som
homo, hominis m/f.3 menneske
profundus adj. dyb, stor
modo adv. blot, kun
intempestivus adj. utidig, uden hensyn til tidspunktet
quoque adv. også
sordidus adj. beskidt, skammelig, uanstændig
gula f.1 svælg, appetit
ne ... quidem adv. ikke engang
sacrificium n.2 offer
umquam adv. nogensinde
iter, itineris n.3 rejse
ullus, ulla, ullum indefinit pron. nogen, noget
temper|o, -avi, -atum, -are 1. holder måde med, afstår fra
quin konj. + konjunktiv at
altaria n.2 pl. opsats på alteret, som offerkødet brændes på; alter
ibidem adv. sammesteds, der på stedet
statim adv. straks
visc|us, -eris n.3 indvolde
far, -ris n.3 speltbrød, offerkage
paene adv. næsten
rapio, rapui, raptum, rapere 3. river
focus m.2 ildsted
mando, -di, -sum, -dere 3. tygger
circa præp. omkring, ved
via f.1 vej
popina f.1 beværtning, madsted
fum|o, ˝, ˝, -are 1. ryger (af varme)
obsonium n.2 godbid (kød, fisk, grønt)
vel adv. endog
pridianus adj. fra dagen før
semesus adj. (semi + edo) halvspist