Konjunktionerne

Sideordnende konjunktioner (parataktiske)

Underordnende konjunktioner (hypotaktiske)

konjunktioner der betyder og
et
-que
atque
ac
neque og ikke
nec og ikke

konjunktioner der betyder men
sed
verum
autem
vero
atqui

konjunktioner der betyder for
nam
enim
etenim

konjunktioner der betyder eller
aut
vel
-ve
sive
seu eller, eller hvis
neve eller ikke
neu eller ikke

an om
antequam førend
cum når, da, selvom, skønt, mens, idet
donec indtil
dum mens
etsi, etiam si selv om, selv hvis
licet selv om
ne at ikke, for at ikke
nisi hvis ikke, medmindre, undtagen
postquam efter at
priusquam førend
quam som, end
   også tam ... quam så ... som
quamdiu så længe som
quamquam selv om
quamvis selv om
quare hvorfor, hvorved
quasi ligesom, som, som om
quia fordi
quin at (eller = qui + -ne som ikke)
quoad indtil
quod at, fordi
quominus så at ikke
quoniam eftersom
si hvis
sicut sådan som
simulatque så snart som
tametsi selv om
tamquam som om, ligesom
ubi så snart, når
ut at, idet, hvordan, selv om, sådan som
utrum om