Adverbierne

Ægte adverbier

Adverbier afledt af adjektiver

Adverbier afledt af pronominer

Eksempler på ægte adverbier:

adeo i den grad
cras i morgen
cur hvorfor
diu længe
ergo så, altså
et / etiam også, selv
ibi dér
ibidem sammesteds
igitur således, altså
inde, deinde dernæst
ita sådan, således
item ligeledes
iterum igen
modo blot; for nylig
multum, multo meget
ne ... quidem ikke ... engang
nimium alt for
numquam aldrig
non ikke
nunc nu
paene næsten
quam hvor
quoque også
saepe ofte

semper altid

sic sådan, således
simul samtidig, sammen
statim straks
tam
tamen dog
umquam nogensinde
usque helt, uden afbrydelse
vel endda

 

 

Adjektiv

1./2. deklination

longus lang

longissimus længst

pulcher smuk

3. deklination

gravis tung

gravior tungere

clemens mild

felix heldig

celer hurtig

Uregelmæssigt

facilis let

Adverbium

 

longe langt

longissime længst

pulchre smukt

 

graviter tungt

gravius tungere

clementer mildt

feliciter heldigt

celeriter hurtigt

 

facile let

De afledte adverbier kan gradbøjes. Følgende har uregelmæssig komparation:

bene godt
melius bedre
optime bedst

male slet, dårligt
peius værre
pessime værst

magis mere, snarere
maxime mest, især

minus mindre
minime mindst
minimum mindst

multo meget
multum meget
plus mere
plurimum rigtig meget

De pronominelle  adverbier:

hic her
illic dér
istic dér

hinc herfra, heraf
illinc derfra, deraf
istinc derfra, deraf

huc herhen
illuc derhen
istuc derhen

hac ad den vej, af den grund
illac ad den vej, af den grund
istac ad den vej, af den grund

ea ad den vej, af den grund
eo derhen, dertil, derved, af den grund

qui hvordan
quid hvorfor
qua ad hvilken vej, af hvilken grund
quare af hvilken grund
quo hvor, der hvor, derhen hvor, hvorved, af hvilken grund

unde hvorfra, hvoraf
inde derfra, deraf

ubi hvor
ibi dér

Taladverbier

semel en gang
bis to gange
ter tre  gange
quater fire gange