De kristne martyrer fra Scillium


Download teksten
Saturninus m.2 Saturninus (mandenavn)
proconsul, -is m.3 prokonsul, statholder
dico, dixi, dictum, dicere 3. siger
indulgentia f.1 mildhed, overbærenhed, velvilje
domnus = dominus m.2 herre
imperator, -is m.3 kejser, hersker
promereor 2.dep. fortjener, gør sig fortjent til
bonus adj. god
me|ns, -ntis f.3 sind, fornuft
red|eo, -ii, -itum, -ire 4. vender tilbage
Speratus m.2 Speratus
(mandenavn)
numquam adv. aldrig
male|ficio, -feci, -fectum, -ficere 3. gør noget forbryderisk
iniqui|tas, -tatis f.3 uretfærdighed, besvær
opera f.1 arbejde, gerning, indsats
praeb|eo, -ui, -itum, -ere 2. tilbyder, gør
male|dico, -dixi, -dictum, -dicere 3. siger noget ondsindet
male adv. dårligt, ilde
ac|cipio, -cepi, -ceptum, -cipere 3. modtager, hører
ago, egi, actum, agere 3. driver, gør
   gratias ago fast forbindelse
   takker, viser taknemlighed
propter quod af den grund at, fordi
observo 1. viser respekt
religiosus adj. gudfrygtig
simplex adj. enkel

Den 17. juli 180 blev tolv kristne fremstillet for proconsulen i Karthago. Beskrivelsen af forhøret er den tidligste tekst der kendes fra Romerkirken, og den første der omtaler tekster fra det Ny Testamente. 

1. Saturninus proconsul dixit: Potestis indulgentiam domni nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem redeatis.

2. Speratus dixit: Numquam malefecimus, iniquitati nullam operam praebuimus: numquam malediximus, sed male accepti gratias egimus propter quod imperatorem nostrum observamus.

3. Saturninus proconsul dixit: Et nos religiosi sumus et simplex est religio nostra, et iuramus per genium domni nostri imperatoris et pro salute eius supplicamus, quod et vos quoque facere debetis.

 

religi|o, -onis f.3 gudsdyrkelse
iuro 1. sværger, aflægger ed
genius m.2 ånd
pro præp. for, i
salu|s, -tis f.3 velbefindende
supplico 1. falder på knæ, beder
quoque adv. også
facio, feci, factum, facere 3. gør, begår
debeo, debui, debitum, debere 2. bør

Mosaik fra Santa Prassedekirken i Rom, 9. årh. e.Kr.

                      hjem      ↓