Martial: Titulle, moneo, vive!

Lev livet, skrev Martial, som en parodi på Catul 8 og 5.

Titullus m.2 Titul (navn)
moneo 2. minder om, advarer
vivo, vixi, victum, vivere 3. lever
semper adv. altid
serus adj. sen
sub præp. + abl. under
paedagogus m.2 børnepasser (en slave)
coepi, coeptum, coepisse 3. begynder
licet konj. selv om
at konj. men
miser adj. stakkels
nec konj. og ikke, heller ikke
senex m.3 gammel mand
sed konj. men
omnis adj. al, hel, enhver
limen n.3 dørtrin
con|tero, -trivi, -tritum, -terere 3. slider
salutator m.3 (morgen)gæst
mane adv. om morgenen
sudo 1. sveder, arbejder hårdt
urbs, urbis f.3 by (Rom)
osculum n.2 kys
udus adj. våd, fugtig
forum n.2 torv
triplex adj. 3. tredobbelt (der lå tre torve i forlængelse af hinanden: Forum Romanum, Cæsars Forum og Augustus' Forum)
spargo, sparsi, sparsum, spargere 3. breder mig, spreder mig
ante præp. + akk. foran
equus m.2 hest, rytterstatue
aedes f.5 tempel, hus
Mars, Martis m.3 Mars (gud)
colossos (= collossus) m.2 kolossalstatue
colosson = colossum
Augustus m.2 Augustus
curro 3. løber
per præp. + akk. gennem
hora f.1 time (ordet er underforstået i teksten)
tertius adj. tredje
quintus adj. femte (tredje til femte time var den travleste forretningstid)

 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 15

Titulle, moneo, vive: semper hoc serum est;
sub paedagogo coeperis licet, serum est.
At tu, miser Titulle, nec senex vivis,
sed omne limen conteris salutator
et mane sudas urbis osculis udus,
foroque triplici sparsus ante equos omnis
aedemque Martis et colosson Augusti
curris per omnes tertiasque quintasque.
Rape, congere, aufer, posside: relinquendum est.
Superba densis arca palleat nummis,
centum explicentur paginae Kalendarum,
iurabit heres te nihil reliquisse,
supraque pluteum te iacente vel saxum,
fartus papyro dum tibi torus crescit,
flentes superbus basiabit eunuchos;
tuoque tristis filius, velis nolis,
cum concubino nocte dormiet prima.

Download teksten

Hjem

 

rapio 3. river, griber, snupper
congero 3. samler
aufero, abstuli, ablatum, auferre 3. bringer væk, fjerner, tager
possideo 2. besidder, ejer
re|linquo, -liqui, -lictum, -linquere 3. efterlader
relinquendum est gerundiv
superbus adj. overmodig, hovmodig
densus adj. tæt, tætpakket
arca f.1 pengekiste
palleo 2. er bleggul
nummus m.2 mønt, penge
centum ubøjeligt talord 100
expliceo 2. folder ud
pagina f.1 side
Kalendae f.1 pl. den 1. i måneden (hvor der blev tilskrevet renter)
iuro 1. sværger
heres, heredis m/f.3 arving
nihil indefinit pron. intet
supra præp. + akk. over, oven på
pluteus m.2 ligbåre
iaceo 2. ligger
vel konj. eller
saxum n.2 klippe, sten (til begravelsen - kisten blev sat oven på stenen)
farcio, farsi, fartum, farcire 4. fylder, stopper
papyrus m.2 papyrus, papir
dum konj. mens
torus m.2 ligbåre (som skal brændes)
cresco 3. vokser
fleo 2. græder
basio 1. kysser
eunuchus m.2 eunuk (kastreret mand)
tuo hører sammen med concubino
tristis adj. nedbøjet, ked af det
filius m.2 søn
velis præs.konj. af volo
nolo (non + volo) modalverbum vil ikke
velis nolis hvad enten du vil eller ej
concubinus m.2 elsker, samlever
nox, noctis f.3 nat
dormio 4. sover
primus adj. først