3. konjugation, 3. hovedform  (konsonantstammer)

latus: (er) båret, bragt

 

PASSIV

indikativ

PASSIV

konjunktiv

PASSIV

 

 

1. sg.

2. sg.

3. sg.

1. pl.

2. pl.

3. pl.  

perfektum

latus sum

latus es

latus est

lati sumus

lati estis

lati sunt

perfektum

latus sim

latus sis

latus sit

lati simus

lati sitis

lati sint

supinum

1.

latum

2.

latu

ubŻjelige

 

1. sg.

2. sg.

3. sg.

1. pl.

2. pl.

3. pl.  

præteritum

perfektum

latus eram

latus eras

latus erat

lati eramus

lati eratis

lati erant

præteritum

perfektum

latus essem

latus esses

latus esset

lati essemus

lati essetis

lati essent

infinitiv

perfektum

latus esse

futurum (PASSIV)

latum iri

futurum (AKTIV)

laturus esse

/ laturum

 

1. sg.

2. sg.

3. sg.

1. pl.

2. pl.

3. pl.  

futurum

perfektum

latus ero

latus eris

latus erit

lati erimus

lati eritis

lati erunt

 

participium

perfektum

latus

futurum (AKTIV)

laturus  

adjektiver, 

1./2. deklination